All latest news on Martin Mulder

Tineke Veul nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 8 augustus heeft Tineke Veul haar heel goede afstudeerwerk voor de Master Onderwijskunde met succes verdedigd. Het werk is uitgevoerd binnen de voltijd hogere beroepsopleiding (hbo) Social Work Noord (SW-N) van Hogeschool Inholland. Het thema van de afstudeeropdracht was ‘afstuderen op beroepsproducten’. De titel van het Verantwoordingsrapport luidt: ‘Samenwerken aan Betekenisvol Afstuderen’. Verbeteren van afstudeerbegeleiding bij de hogere beroepsopleiding Sociaal Werk Noord van Hogeschool Inholland’. Bijzonder aan deze afstudeeropdracht was dat het gaat over afstuderen op afstuderen, en dat NCOI-breed enkele jaren geleden het afstuderen op beroepsproducten ook centraal is komen te staan in de eindfase van de hbo-opleidingen.

Continue reading Tineke Veul nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Suzanne Both nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 8 augustus heeft Suzanne Both met succes haar afstudeerwerk voor de NCOI Masteropleiding Onderwijskunde (MEd) verdedigd. De titel van haar Verantwoordingsrapport luidt: ‘Op elkaar kunnen rekenen. Hoe teamleren bijdraagt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit’. Het afstudeerwerk is uitgevoerd binnen een zeer sterk gegroeide basisschool. Door de groei was het risico dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk kwam te staan en ontstond de noodzaak meer aandacht te schenken aan de verbetercultuur. Er werd onvoldoende effect ervaren van de methode leerKRACHT, en de rekenprestaties namen af. De gedachte was met behulp van teamleren het hoofd te bieden aan de uitdagingen. Er is een mooie reeks activiteiten ondernomen, waaronder een Observatie van rekeninstructies, een Focusgroep met leerkrachten, een Focusgroep met leerlingen, een Observatie van een gezamenlijke lesvoorbereiding, Lesbezoeken met een interview en feedback.

Continue reading Suzanne Both nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Selene Lentjes nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 14 juli heeft Selene Lentjes haar afstudeeropdracht voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) van NCOI succesvol verdedigd. Selene heeft een beroepsproduct en een verantwoordingsrapport met logboek en andere bijlagen gemaakt. De afstudeeropdracht is uitgevoerd bij ROC Rijn IJssel en daarbinnen bij de mbo-opleiding Leisure Performer. De analyse van de situatie heeft laten zien dat er behoefte was aan het inzichtelijk maken van het ontwikkelproces van de student, dat de docenten onvoldoende op de hoogte waren van elkaars handelen, dat studenten onvoldoende effectieve leersituaties hebben ervaren, en dat er te weinig structuur (en uitdaging) in het lesprogramma aanwezig was. Er was ook te weinig aandacht voor het ontwikkelproces van de student, de didactische bekwaamheid van docenten was wisselend, en er werd weinig concrete en gerichte feedback gegeven. Op grond van verdere analyse, ook vanuit de literatuur, wilde het team toe naar meer zelfregie voor de student, beoordeling die meer gericht is op duurzaam leren en ontwikkelen van de student, meer bewustmaking van de eigen rol van de student, het verkrijgen van inzicht in het ontwikkelingsproces van de student, een eenduidig beoordelingssysteem, een meer effectieve manier van begeleiden en beoordelen en meer aansluiten bij de individuele leerbehoeften van de student. Het vraagstuk is vervolgens ingeperkt tot: ‘Hoe kan het begeleidings- en beoordelingssysteem binnen het onderwijsteam Leisure Performer worden verbeterd om beter aan te sluiten bij de individuele leerbehoeften van de studenten?’ Dat is verder toegespitst op het versterken van de praktijk van formatieve assessment. Er is aansluiting gezocht bij de wetenschappelijke inzichten van Dunn & Mulvenon (2009), Clarke (2016), Adrian (2018) en Wiliam & Leahy (2018). Vervolgens zijn drie modellen voor formatieve assessment geselecteerd (Wiliam & Leahy; Gulikers & Baartman; Kneyber et. al.) en geanalyseerd aan de hand van een casus. Docenten hebben de verschillen tussen de modellen gespecificeerd, en aan de hand daarvan hebben ze gekozen voor het werken van met model van Kneyber et al. over het bevorderen van het formatief handelen. Dit model is in een pilot-test uitgevoerd in twee periodes van vijf weken. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de inzichten van Fullan (2007) over het bevorderen van duurzame onderwijsinnovaties. Enkele van de resultaten zijn dat er meer gebruik gemaakt wordt van verschillende vormen van didactiek, dat 50% van de studenten meer uitdaging ervaart, dat sterke punten en verbeterpunten in de opleiding worden benoemd, maar ook dat de docenten er aan moeten wennen om studenten een meer actieve rol te geven. De conclusies zijn dat er een verbeterd begeleidings- en beoordelingssysteem is ontwikkeld, dat er een meer gestructureerde en eenduidige aanpak is binnen het team van docenten, dat er meer inzicht is ontstaan in de leer- en ontwikkelbehoeften van studenten, dat de docenten beter in staat zijn aan te sluiten bij de leerbehoeften van de student en dat instructie en begeleiding beter op elkaar zijn afgestemd. Kortom, mooie resultaten van een goede afstudeeropdracht. Gefeliciteerd Selene met dit mooie resultaat en veel succes als Master Onderwijskunde! Dank Dr. Martijn van Schaik voor de beoordeling van dit afstudeerwerk, en André Pierik, Suzanne Praasterink en Karin Hell voor de aanwezigheid bij de verdediging.

Tineke Luca nieuwe Master Onderwijskunde NCOI

Tineke Luca heeft op 22 juni – locatie BCN Utrecht – op uitstekende wijze haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde van NCOI verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht was het ontwerpen van maatwerk blended learning binnen trainingsbureau Boertien Vergouwen Overduin (BVO). Daarbij heeft ze op originele wijze het model van Technical Pedagogical Content Knowledge en het Arena Blended Connected model gecombineerd en beproefd. Er zijn diverse trainingen ontworpen met de ontwerpaanpak die in het afstudeerproject is ontwikkeld, deze zijn geïmplementeerd en geëvalueerd. De resultaten van de pilot-test waren positief. Er is een Beroepsproduct ontwikkeld die bestaat uit een handreiking voor het ontwerpen van blended learning voor de BVO-organisatie. De volgende stap is de trainers te betrekken bij het ontwerp en de realisatie van blended learning. Het advies dat is opgesteld op basis van deze afstudeeropdracht voor de gehele BVO-organisatie is goed ontvangen bij de Directie, die hiermee het blended learning-beleid kan versterken. Gefeliciteerd Tineke Luca! Dank Martijn van Schaik voor de beoordeling. Suzan de Kleer Kathelijn Mulders Sandra Boertien Lutz Mischke NCOI Opleidingen NCOI University of Applied Sciences NCOI Learning NTI Salta Group Boertien Vergouwen Overduin

 

Neeske van Drunen – van der Vliet new Master of Education (MEd)

On June 20th Neeske van Drunen – van der Vliet successfully defended her thesis for the completion of the program Master of Education (Med) of NCOI. The theme of her signature work was peer observation, knowledge sharing and work efficiency and effectivity in Bernhoven, a regional general hospital in the Netherlands. The reason for this theme was the high work pressure, employee turnover, austerity measures, and skills shortages in healthcare on the labour market. The effect of these developments is that less co-workers have to do more work. Together with that, autonomy of the co-workers increased, so that many have established work routines which differ from others, and working procedures became less well documented. This created the need for more efficiency and effectivity in work processes. Continue reading Neeske van Drunen – van der Vliet new Master of Education (MEd)

Geert Pellikaan nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Geert Pellikaan heeft op 13 juni met succes zijn afstudeeropdracht voor de opleiding Master Onderwijksude (MEd) van NTI verdedigd. Het vraagstuk was de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur en de daarmee samenhangende samenwerking tussen docenten van verschillende teams binnen het Geuzencollege als onderdeel van Lentiz. De conclusie van het afstudeerwerk is dat samenvoeging van teams leidt tot het vergroten van de collectieve verantwoordelijkheid voor een opleiding, dat het meer kansen biedt bij de maatwerk-begeleiding van studenten, en dat er meer sprake is van kennisdeling onder de docenten. Gefeliciteerd Geert en veel succes verder! Dank Martijn van Schaik voor de begeleiding.

Angelique Logtenberg-Prins nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Angelique Logtenberg-Prins heeft op 13 juni met succes haar scriptie verdedigd als afronding van de Master Onderwijskunde van NTI. Het thema van de scriptie betreft een onderzoek naar de mogelijke start van een nieuwe educatieve Masteropleiding op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs binnen de Hogeschool Leiden, waarin principes van het Natuuronderwijs en het Vrije School onderwijs worden gecombineerd. De conclusie van het onderzoek is dat er zeker behoefte is aan een dergelijke opleiding. Gefeliciteerd Angelique en veel succes met het vervolg! Dank Dr. Martijn van Schaik voor de begeleiding van deze student.

Marijke Blijleven nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Al weer even geleden heeft Marijke Blijleven met succes haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht, die is uitgevoerd binnen een school voor vmbo, bestond uit drie onderdelen: 1. Het vaardighedenonderwijs voor leerlingen; 2. Docentvaardigheden ten aanzien van de didactiek en het begeleiden van projectmatig leren; 3. Het functioneren van de bestaande Onderwijsontwikkelgroep als professionele leergemeenschap.’ Het afstudeerwerk heeft geleid tot  adviezen om verder vorm te geven aan de integrale curriculumontwikkeling, docentontwikkeling en de ondersteuning door de Ontwikkelgroep.

Gefeliciteerd Marijke en veel succes verder! Bedankt Dr. Martijn van Schaik voor de begeleiding.

Corinne Goudzwaard Cum Laude afgestudeerd Master Onderwijskunde (MEd)

Op 16 maart heeft Corinne Goudzwaard met succes haar studie Master Onderwijskunde bij NTI afgerond met het predicaat Cum Laude. Het heeft even geduurd voordat het besluit over het afstuderen met lof was genomen, maar nu is het dan zo ver. Goed dat er met de grootste zorgvuldigheid is gekeken naar het voorstel om dit predicaat toe te kennen.

Corinne is afgestudeerd op een ouderwetse onderzoekscriptie. Ouderwets, omdat nu bijna alle studenten onderwijskunde bij NTI en NCOI afstuderen op beroepsproducten en verantwoordingsrapporten. Maar uit onderstaande blijkt dat Corinne binnen haar afstudeerfase ook een ontwikkeltraject heeft geleid en geëvalueerd, dat veel kenmerken vertoont van het nieuwe afstuderen.

Het onderzoek van Corinne is uitgevoerd in Basisschool Buten de Poorte. De centrale onderzoeksvraag was of handelingsverlegenheid van leerkrachten zou afnemen als zij meer kennis zouden creëren over executieve functies. Met behulp van een vragenlijst voor de leerlingen in groep 7 en 8 is nagegaan in welke mate zij al beschikken over executieve functies. Daaruit kwam naar voren dat het functioneren van het werkgeheugen de meeste aandacht nodig had. Dit leidde ertoe dat de leerkrachten het werkgeheugen van de leerlingen wilden gaan versterken. Dit is gerealiseerd door middel van de professionaliseringsaanpak Lesson Study. Er zijn interventies bestudeerd voor de verbetering van het werkgeheugen en veel daarvan kwamen overeen met het model van Expliciete Directe Instructie, dat de leerkrachten al gebruikten. Er zijn teams samengesteld, en ieder team heeft één keer een volledige Lesson Study-cyclus doorlopen. Zij hebben bij elkaar in de klas gekeken en twee case-leerlingen geobserveerd. De lessen zijn uitvoerig besproken en op basis daarvan is besloten welke interventies het meest effectief zouden kunnen zijn en passen bij de mogelijkheden van de leerkrachten.

Het gehele verbetertraject is geëvalueerd met de leerkrachten. Daarbij is specifiek gekeken naar veranderingen in het handelen van de leerkrachten. De leerkrachten hebben aangegeven dat zij veel kennis hebben ontwikkeld vanuit de literatuur over executieve functies. Ze hebben ook aangegeven dat zij door de Lesson Study-aanpak de nieuwe kennis concreet hebben kunnen vertalen in interventies. Deze waren ook in iedere klas zichtbaar. Tot slot is er een interventieplan ontwikkeld voor de komende periode.

De eindconclusie van het onderzoek is dat de handelingsverlegenheid van de leerkrachten op het gebied van executieve functies inderdaad is afgenomen door de kennis die zij samen hebben gecreëerd.

Gefeliciteerd Corinne, met het geweldige resultaat van je studie. Gefeliciteerd ook en dank aan Dr. Martijn van Schaik voor de uitstekende begeleiding. En ook: gefeliciteerd NTI-team Master Onderwijskunde met deze eerste Cum Laude afgestudeerde student.

Research on online feedback published in Interactive Learning Environments

I am happy to share that research on online feedback is now published online in Interactive Learning Environments. Full citation:

Valero Haro, A., Noroozi, O., Biemans, H.J.A., Mulder, M., & Banihashem, S.K. (2023). How does the type of online peer feedback influence feedback quality, argumentative essay writing quality, and domain-specific learning? Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2023.2215822.

Many congratulations Anahuac Valero Haro, PhD, Omid Noroozi, Harm Biemans, and Seyyed Kazem Banihashem!