Luzanne Boersma nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 23 januari heeft Luzanne  Boersma op succesvolle wijze haar afstudeerwerk voor de Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van het afstudeerwerk was het opzetten en uitvoeren van individuele leerlijnen binnen het reguliere basisonderwijs in Zoetermeer.

Er was geconstateerd dat het deelnamepercentage van leerlingen aan het speciaal basisonderwijs relatief hoog was, en ook binnen het Samenwerkingsverband bestond het beeld dat het werken met individuele leerlijnen binnen het reguliere basisonderwijs zou kunnen helpen bij de opvang van leerlingen met bepaalde leer- en gedragsvragen en het daardoor terugdringen van het percentage verwijzingen naar het speciaal onderwijs.

Na een grondige analyse van de huidige en gewenste situatie en de literatuur zijn er twee oplossingsalternatieven voorgesteld: Design Thinking en het opzetten van een Professionele Leergemeenschap (PLG). Aan de hand van drie criteria, duidelijkheid, potentiële bijdrage aan kennisontwikkeling en inclusie van vaardigheden is de keuze gemaakt om een PLG te starten.

Naar aanleiding van deze keuze is een begeleidingstraject vormgegeven, dat bestond uit het coachen van de school bij het maken van keuzes ten aanzien van individuele leerlijnen, het adviseren bij het opstellen van keuzecriteria op het niveau van de leerlingen, het overbrengen van kennis ten aanzien van het opstellen van Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) en vervolgens het coachen van leerkrachten bij het uitvoeren van deze OPP’s.

Uit de resultaatbepaling bleek dat met name de training een bijdrage heeft geleverd aan het  opstellen van de OPP’s. Het gesprek met de leerkrachten werd als zeer waardevol ervaren door zowel de intern begeleiders als de leerkrachten, omdat hierin duidelijk naar voren kwam wat er nodig is voor de verbetering van de uitvoering van de OPP’s in de klassen.

Op basis van het afstudeerwerk is een handreiking gemaakt voor het opzetten van en werken met individuele leerlijnen. Deze handreiking kan worden gebruikt door bestuurders van samenwerkingsverbanden, deelnemersraden (bestaande uit de bestuurders van de betrokken schoolbesturen) en aangesloten scholen. De focus daarvan is hoe scholen zich kunnen professionaliseren op het gebied van het opzetten en begeleiden van leerlingen met individuele leerlijnen. Daarnaast bevat de handreiking ook een stappenplan om te komen tot een cyclus voor het werken met OPP’s. Daarbij is iedere stap voorzien van adviezen aan het samenwerkingsverband, het schoolbestuur of de school.

Van harte gefeliciteerd Luzanne Boersma, met het behaalde resultaat. Dank Drs. Lisa Sipma voor de beoordeling van het afstudeerwerk.