Kirsten Schultz nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 12 maart 2024 heeft Kirsten Schulz met succes haar Verantwoordingsrapport en Beroepsproduct voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht was studentmotivatie en leerstrategieën van studenten binnen de opleiding Engineering van hogeschool Windesheim Flevoland. De achtergrond van de problematiek wordt gevormd door de toenemende studentenuitval en het afnemende studiesucces. Deze problematiek is niet uniek voor de opleiding Engineering, noch voor hogeschool Windesheim als geheel.

In het voortraject is onderzoek gedaan naar de redenen van uitval; die waren volgens zittende studenten en docenten: onvoldoende motivatie, onvoldoende binding met de groep, slechte aansluiting van de vooropleiding op de studie, verkeerde studiekeuze, verwachtingen die niet zijn uitgekomen, zich niet thuis voelen, de manier van onderwijs, en de zwaarte van de studie. Verder werd gezegd dat studenten niet beschikken over voldoende studievaardigheden en dat de begeleiding van de docenten hierbij te beperkt is.

Er is verder onderzoek gedaan naar de mate waarin de studenten bekend zijn met verschillende leerstrategieën en waar ze behoefte aan hebben. Daaruit kwam naar voren dat studenten vooral behoefte hebben aan organisatievaardigheden, motivatie en activerend leren.

De opdracht van de afstudeeropdracht sloot hierop aan en was: ontwerp een leerinterventie voor medewerkers over motivatie en effectieve leerstrategieën. Daarbij lag het accent op zowel de kennis van de docent over deze onderwerpen als op de praktische toepassing van die kennis in de eigen onderwijspraktijk.

Uit vier alternatieve leerinterventies is een keuze gemaakt voor een combinatie van training en e-learning. De leerinterventie bestond uit een traject voor professionele ontwikkeling van docenten, die bestond uit drie bijeenkomsten van 1 tot 2 uren, een online leeractiviteit, huiswerkopdrachten en het werken aan een casus. Er zijn twee prioriteiten voortgekomen uit de leerinterventie die gaan over het stimuleren en monitoren van de planning door studenten en over het verhelderen van het nut van de vakken.

De deelnemers (docenten) hebben na afloop van de interventie een vragenlijst ingevuld over de voorkennis, behoefte en impact van de leerinterventie. De docenten hebben aangegeven dat ze verschillende nieuwe inzichten hebben opgedaan over mindset-theorie, motivatietheorie en effectieve leerstrategieën, en de meerderheid van de docenten heeft gesteld dat de training indirect kan bijdragen aan het verbeteren van het studiesucces van de studenten.

De aanbevelingen van deze afstudeeropdracht hebben betrekking op 1. de inzet van de leerinterventie in andere teams, waarbij gepleit wordt voor het alloceren van meer tijd voor de bijeenkomsten, 2. de aandacht voor het maken van huiswerkopdrachten, en 3. het concreet bevorderen van de leerstrategieën bij studenten.

Gefeliciteerd Kirsten, en dank Lisa Sipma voor de begeleiding.