Selene Lentjes nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 14 juli heeft Selene Lentjes haar afstudeeropdracht voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) van NCOI succesvol verdedigd. Selene heeft een beroepsproduct en een verantwoordingsrapport met logboek en andere bijlagen gemaakt. De afstudeeropdracht is uitgevoerd bij ROC Rijn IJssel en daarbinnen bij de mbo-opleiding Leisure Performer. De analyse van de situatie heeft laten zien dat er behoefte was aan het inzichtelijk maken van het ontwikkelproces van de student, dat de docenten onvoldoende op de hoogte waren van elkaars handelen, dat studenten onvoldoende effectieve leersituaties hebben ervaren, en dat er te weinig structuur (en uitdaging) in het lesprogramma aanwezig was. Er was ook te weinig aandacht voor het ontwikkelproces van de student, de didactische bekwaamheid van docenten was wisselend, en er werd weinig concrete en gerichte feedback gegeven. Op grond van verdere analyse, ook vanuit de literatuur, wilde het team toe naar meer zelfregie voor de student, beoordeling die meer gericht is op duurzaam leren en ontwikkelen van de student, meer bewustmaking van de eigen rol van de student, het verkrijgen van inzicht in het ontwikkelingsproces van de student, een eenduidig beoordelingssysteem, een meer effectieve manier van begeleiden en beoordelen en meer aansluiten bij de individuele leerbehoeften van de student. Het vraagstuk is vervolgens ingeperkt tot: ‘Hoe kan het begeleidings- en beoordelingssysteem binnen het onderwijsteam Leisure Performer worden verbeterd om beter aan te sluiten bij de individuele leerbehoeften van de studenten?’ Dat is verder toegespitst op het versterken van de praktijk van formatieve assessment. Er is aansluiting gezocht bij de wetenschappelijke inzichten van Dunn & Mulvenon (2009), Clarke (2016), Adrian (2018) en Wiliam & Leahy (2018). Vervolgens zijn drie modellen voor formatieve assessment geselecteerd (Wiliam & Leahy; Gulikers & Baartman; Kneyber et. al.) en geanalyseerd aan de hand van een casus. Docenten hebben de verschillen tussen de modellen gespecificeerd, en aan de hand daarvan hebben ze gekozen voor het werken van met model van Kneyber et al. over het bevorderen van het formatief handelen. Dit model is in een pilot-test uitgevoerd in twee periodes van vijf weken. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de inzichten van Fullan (2007) over het bevorderen van duurzame onderwijsinnovaties. Enkele van de resultaten zijn dat er meer gebruik gemaakt wordt van verschillende vormen van didactiek, dat 50% van de studenten meer uitdaging ervaart, dat sterke punten en verbeterpunten in de opleiding worden benoemd, maar ook dat de docenten er aan moeten wennen om studenten een meer actieve rol te geven. De conclusies zijn dat er een verbeterd begeleidings- en beoordelingssysteem is ontwikkeld, dat er een meer gestructureerde en eenduidige aanpak is binnen het team van docenten, dat er meer inzicht is ontstaan in de leer- en ontwikkelbehoeften van studenten, dat de docenten beter in staat zijn aan te sluiten bij de leerbehoeften van de student en dat instructie en begeleiding beter op elkaar zijn afgestemd. Kortom, mooie resultaten van een goede afstudeeropdracht. Gefeliciteerd Selene met dit mooie resultaat en veel succes als Master Onderwijskunde! Dank Dr. Martijn van Schaik voor de beoordeling van dit afstudeerwerk, en André Pierik, Suzanne Praasterink en Karin Hell voor de aanwezigheid bij de verdediging.