Kim van Lieshout nieuwe Master Onderwijskunde

Vandaag heeft Kim van Lieshout met succes haar Verantwoordingsrapport en Beroepsproduct als resultaat van haar afstudeeropdracht voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht was het kwaliteitsbeleid met betrekking tot de CZO-vervolgopleidingen binnen het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De opdracht is gesitueerd binnen de context van het CZO vernieuwd toezicht (Van vinken naar vonken), de landelijke ontwikkelingen inzake CZO Flexlevel en uiteraard de opleidingsorganisatie binnen het Catharina Ziekenhuis. Het vraagstuk was: ‘Op welke wijze kan de kwaliteitssysteem vormgegeven worden, om zo de kwaliteit van CZO-erkende vervolgopleidingen binnen het Catharina Ziekenhuis te monitoren en waarborgen?’ Binnen de complexe structuur van de organisatie en de veelheid van gremia en actoren, is in deze afstudeeropdracht een Design Thinking-proces gevolgd waarbij een interne analyse heeft plaatsgevonden van de huidige en gewenste situatie, van diverse interne documenten, van de resultaten van een uitgezette vragenlijst, van het kwaliteitssysteem van medisch opleidingen en de inzichten die zijn ontstaan uit diverse overleggen met de opdrachtgever, de projectgroep en de stakeholders. Daarnaast is er een externe analyse uitgevoerd van het medisch opleidingen, zijn er interviews gehouden, zowel met het CZO als met vertegenwoordigers van best practices en is er een regionale en landelijke workshop gehouden.  De combinatie van de interne en externe gerichtheid is goed geslaagd en een mooi voorbeeld van het streven om de resultaten van de afstudeeropdracht overdraagbaar te maken. Er zijn drie oplossingsalternatieven onderscheiden die zijn zijn gewogen aan de had van een vijftal beoordelingscriteria. Als vervolg daarop is er voor gekozen om het kwaliteitssysteem CZO-opleidingen te ontwerpen met elementen uit de CZO-kaders, medisch opleiden en bacheloropleidingen om de verantwoordelijkheid voor dit systeem centraal te beleggen. In het kader van de afstudeeropdracht zijn drie beroepsproducten ontwikkeld: 1. Een notitie Kwaliteitsbeleid; 2. Een leidraad jaargesprek; 3. Een kwaliteitsdasboard. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden naar aanleiding van een pilot in de praktijk. Daaruit is naar voren gekomen dat de leidraad structuur geeft, dat het dashboard inzicht geeft met mogelijkheid tot verdere sturing, en dat het handvatten geeft om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren. Een mooi resultaat van een op werkplekleren gebaseerde afstudeeropdracht. Voor het vervolg is aangegeven dat de aanpak kan worden uitgebreid naar clusters van zorg die niet zijn meegenomen in deze afstudeeropdracht, dat de samenwerking met medisch opleiden kan worden versterkt, dat er een gezamenlijke leerklimaatmeting kan plaatsvinden, dat de vragenlijst en evaluatie kan worden herhaald en dat nader kan worden bepaald wie is er eindverantwoordelijk is voor de inzet van het kwaliteitsbeleid. Kim: van harte gefeliciteerd met deze prachtige afstudeeropdracht. Heel veel succes verder in je loopbaan. Drs. Lisa Sipma, veel dank voor de beoordeling van het werk. Dr. Martijn van Schaik, veel dank voor je bijdrage als tweede beoordelaar tijdens de verdediging.