Jessica van der Burgt nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 23 mei heeft Jessica van der Burgt op succesvolle wijze haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde op locatie verdedigd. Het thema van het afstudeerwerk was Engels in het speciaal onderwijs.

De aanleiding was het kiezen van een nieuwe methode voor het vak Engels. Daarvoor heeft zij in samenwerking met collega’s binnen Hub Noord-Brabant locatie Oss (een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs met kinderen en jongeren van 4-20 jaar met leer- en/of gedragsproblemen) een visie op dit vakgebied ontwikkeld, plus een stroomplan voor gepersonaliseerde leerroutes voor de deelnemers aan het onderwijs. Om de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen is er een quick-scan uitgevoerd over de visie en vormgeving van het vak. Wat betreft de ontwikkelaanpak zijn er drie modellen en strategieën overwogen: 1. Co-creëren, 2. Design Thinking en 3. Toepassing van het IDI-model (van het Instructional Development Institute). Vanwege de ervaring van Hub Oss met het IDI-model is er voor gekozen om dat model te volgen. Vervolgens zijn er drie oplossingsalternatieven gegenereerd: 1. het Stichtingbreed werken met een Community of Practice, 2. Het uitbreiden van de leerlijn Engels in een e-learning omgeving met het opstellen van een verplicht groepsplan en 3. het invoeren van een nieuwe lesmethode in combinatie met gepersonaliseerd leren aan de hand van een stroomplan. Dit laatste alternatief is na weging aan de hand van verschillende criteria gekozen. Vervolgens is een visie geformuleerd (kort en bondig) en is het stroomplan ontwikkeld. In het stroomplan is aangegeven welke onderdelen van de methode voor welke leerroute (6 niveaus) en welke leeftijden (4-18 jaar) aangeboden zouden moeten worden. De reacties op de nieuwe methode en het stroomplan waren overwegend positief. Het stroomplan maakt een doorgaande lijn mogelijk voor alle lerenden. Tot slot is op basis van de uitvoering en resultaatbepaling van deze afstudeeropdracht een Beroepsproduct gemaakt als handreiking voor 1. het opstellen van een visie voor een vakgebied, 2. het kiezen van een lesmethode en 3. het personaliseren van het onderwijs in het vakgebied met behulp van een stroomplan. Gefeliciteerd Jessica! Dank Dr Martijn van Schaik voor de beoordeling van dit afstudeerwerk.