Claudia Geel nieuwe Master Onderwijskunde

Op 17 december heeft Claudia Geel op succesvolle wijze haar eindwerk gepresenteerd voor de afronding van de Master Onderwijskunde. Het eindwerk voor de afstudeeropdracht omvat een beroepsproduct in de vorm van een advies, een verantwoordingsrapport en een logboek. Het advies is gebaseerd op onderzoek en de implementatie van een innovatie.

Het thema van de afstudeeropdracht betreft inzicht in het eigen leerproces op het gebied van het creatief schrijven binnen de bovenbouw van een basisschool.

Daarbij is ingezoomd op het werken met portfolio’s. Er hebben drie groepen leerlingen meegedaan aan het project (n=79). Zij hebben de SLO-vragenlijst over zelfregulatie ingevuld. Daarnaast zijn er observaties gedaan door de leerkrachten. Op grond van dit vooronderzoek zijn drie oplossingsalternatieven onderscheiden: 1. Zelfregulatie-training van leerlingen; 2. Aanpassen van de lesstof, waarbij deze meer wordt afgestemd op de belevingswereld van de leerlingen; 3. Portfoliogebruik. Alternatief 1 is gericht op de leerlingen, alternatief 2 op de leerkrachten, en alternatief  3 op een combinatie van leerlingen en leerkrachten. Op basis van heldere criteria is een keuze gemaakt voor het werken met portfolio’s. Er is een innovatieproces gestart, en er is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Op basis daarvan is het portfolio bijgesteld en is er een vervolg gegeven aan het werken met het bijgestelde portfolio. Het gehele proces is ondersteund door een extern adviesbureau. Er is een nameting uitgevoerd bij de leerlingen en leerkrachten.

Verder is er gekeken naar de kwaliteit van de schrijfproducten van de leerlingen, maar de termijn om redelijke effecten te verwachten van het werken met portfolio’s bleek nog te kort om eenduidige en positieve resultaten te kunnen vaststellen. Het concrete resultaat kan pas op iets langere termijn worden vastgesteld.

Gefeliciteerd Claudia Geel met het behaalde resultaat. Bedankt Dr Joachim Wetterling voor de beoordeling.