Linda Kroon nieuwe Master Onderwijskunde

Op 2 september heeft Linda Kroon op succesvolle wijze haar scriptie als eindwerk van de Master Onderwijskunde verdedigd. De titel van de scriptie luidt: ‘Stimuleren van leren en professionaliseren van medewerkers in de 24 uurs zorg’. Er is onderzoek gedaan naar hoe de organisatie er voor kan zorgen dat het leren en professionaliseren van medewerkers voldoende bijdraagt aan hun huidige en toekomstig functioneren. Het onderzoek heeft geleid tot het inzicht dat leiderschap, het ondersteunen van het leren, beïnvloeden van motivatie, leerintentie en een positief leerklimaat daarbij van essentieel belang zijn.

De voornaamste conclusies die getrokken kunnen worden uit dit onderzoek zijn de volgende. Medewerkers zouden graag zelf meer keuzes kunnen maken (gebrek aan autonomie), meer hun eigen ambitie vertalen in professionalisering (gebrek aan maatwerk) en door meer kennis te delen een positiever leerklimaat creëren (gebrek aan collectieve kenniscreatie en kennisdeling. Gebleken is dat een hogere leerintentie leidt tot meer participatie van medewerkers in leeractiviteiten. Daarom lijkt het van groot belang de leerintentie te stimuleren. Daarbij spelen feedback van collega’s en het hebben van een opleidings- of ontwikkelplan binnen de organisatie een positieve rol. Ook is aangegeven dat de communicatie vanuit de organisatie over de (on)mogelijkheden ten aanzien van leren en ontwikkelen tekort schiet. Er wordt ook weinig motivationele stimulans en logistieke ondersteuning ervaren bij het initiëren van leren. Verder wordt er een gebrek aan mogelijkheid tot zelfsturing ervaren. De rol van leidinggeven met betrekking tot leren en professionele ontwikkeling van medewerkers kan in dit geheel worden versterkt.