Katja de Kruijf nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 13 juli heeft Katja de Kruijf met succes haar Verantwoordingsrapport met Logboek en Beroepsproduct voor de afronding van de geaccrediteerde opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Titel van het werk: ‘Didactische vaardigheden rekenonderwijs verbeteren’.

De afstudeeropdracht is uitgevoerd binnen een basisschool waar onvoldoende leerlingen het streefniveau voor het vakgebied rekenen haalden. De ambitie van de school was de didactische vaardigheden van de docenten op het gebied rekenen te verbeteren. In de afstudeeropdracht is gebruik gemaakt van Lesson Study om het niveau van didactiek van het rekenonderwijs verder te ontwikkelen. Het team van de school heeft gezamenlijk vorm gegeven aan het ontwerp van rekenlessen. De lessen zijn vervolgens gegeven, er hebben observaties plaatsgevonden, en de lessen zijn nabesproken. Daarbij is aandacht gegeven aan feedback en feedforward. De leerprocessen van de leerkrachten zijn onderzocht met behulp van interviews.  Er zijn twee metingen uitgevoerd waarmee het effect van Lesson Study is bepaald. Uit de resultaten blijkt dat het niveau van de rekeninstructies is verhoogd. Verder kan worden geconcludeerd dat de resultaten van de methodegebonden toetsen in alle groepen (met uitzondering van één groep) zijn verhoogd. Dit is deels ook het gevolg van de inzet van het ‘Geleidelijk Overdragen van Verantwoordelijkheid Instructie’-model, waarmee alle stappen van de instructiefase van het Effectieve Directe Instructie-model zijn doorlopen. Door deze werkwijze kwam meer tijd vrij voor divergente differentiatie in de vorm van een verdiepende instructie. Gefeliciteerd Katja de Kruijf MEd en bedankt Dr. Martijn van Schaik voor de begeleiding.